สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๔

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ทั้ง ๓ ระดับ ระดับละไม่เกิน ๒ โครงงาน
(ผู้จัดทำโครงงานไม่เกินโครงงานละ ๓ คน) [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
(๑) แข่งขันประเภททีม ทีมละ ๓ คน
(๒) จำนวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ ระดับ [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
(๑) แข่งขันประเภททีม ทีมละ ๓ คน
(๒) จำนวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ ระดับ [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด ได้ทั้ง ๓ ระดับๆ ละไม่เกิน ๒ โครงงาน
(ผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ไม่เกินโครงงานละ ๓ คน) [อ่านต่อ]

การประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย * โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดระดับละ ๑ ทีมเท่านั้น
ในแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดอย่างน้อยทีมละ ๓ ชุด
เตรียมการแสดงเพื่อนำเสนอชุดแฟนซีรีไซเคิล พร้อมเตรียมแผ่น CD เพลงเพื่อประกอบการประกวดครั้งนี้ด้วย [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/ สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ คน
ลักษณะของการพูด เป็นการพูดและแสดงออกในที่ชุมชน
ให้ผู้เข้าแข่งขันพูดในเวลาคนละ ๕ นาที [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน [อ่านต่อ]

การแข่งขันประเภททีม ทีมละ ๒ คน มี ๒ ระดับได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อกำหนดการเข้าร่วมแข่งขัน
(๑) หนึ่งโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ระดับละ ๑ ทีมเท่านั้น
(๒) รับจำนวนจำกัด ระดับละ ๒๐ ทีมเท่านั้น โดยยึดตามลำดับที่สมัคร [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
(๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา
(๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
(๑) แข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับละ ๒ คน [อ่านต่อ]

การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับประถมศึกษา
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาส่งเข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับละ ๑ คน [อ่านต่อ]

ผลการแข่งขัน

/# ผลการประกวดโครงงาน Hackathon
ผลการประกวดโครงงาน Hackathon

/# ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์
ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการประกวด Science Show
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/# ผลการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ผลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายวันรับสมัครถึง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔   เมื่อ ๗ ส.ค. ๒๕๖๔

เรียนผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน
    เนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าชมนิทรรศการ รวมถึงการเว้นระยะห่าง จึงทำให้การแข่งขันบางประเภทงดการแข่งขัน
    ขยายวันรับสมัครถึง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔   เมื่อ ๗ ส.ค. ๒๕๖๔

- รายละเอียดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๔ เมื่อ ๘ ส.ค. ๒๕๖๔<
- กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๔ เมื่อ ๙ ส.ค. ๒๕๖๔
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๔ เมื่อ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔
- แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๖๔ เมื่อ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสาร

- ดาวน์โหลด ตราพระราชลัญจกร เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔
- กรณีเกิดปัญหาการสมัคร ชื่อโรงเรียนไม่มีในระบบสามารถแจ้งขอเพิ่มชื่อโรงเรียนได้
- กรณีปัญหาชื่อผู้เข้าแข่งขัน แก้ไขชื่อผู้เข้าแข่งขัน (ส่งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน)
ส่งข้อมูลมาที่อีเมล์: ekkachai.p@ubru.ac.th เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔

กิจกรรมประกวดแนวคิด

- ประกวดแนวคิดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในกิจกรรม “Hackathon โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่านรายละเอียด) (ลงทะเบียนกิจกรรม Hackathon)
ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์: kajohnpong.d@ubru.ac.th
โทร. 0817902529 (อ.จ้อน), 089-7215214 (อ.มิ้ง), 086-4608316 (อ.หน่อย) เมื่อ ๒ ส.ค. ๒๕๖๔Copyright © 2017 All Rights Reserved
Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1400 โทรสาร. 045-352070
อีเมล์ : ekkachai.p@ubru.ac.th

istanbul escort betgram giriş sex hikaye ataşehir escort PDKS PDKS elitbet giriş elitbet giriş casibom giriş venusbet maltbahis milanobet betgram hiltonbet piabet giris cepbahis elitbahis