สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายพสธร สืบภา
  เด็กชายอิทธิกร ชำนาญกิจ
  เด็กหญิงเบญญาภา คำเสนาะ
ครูผู้ฝึกสอน
นายวิฑูรย์ หมทอง
นางพิชญา หมทอง
นางเรวดี จันดอนแดง
อนุบาลอุบลราชธานี

ชนะเลิศ

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 1 รายการ