สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงธนาภรณ์ นามนิล
  เด็กหญิงอภิชญา มาลาสาย
  เด็กชายจิรวัฒน์ พลสวัสดิ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายปัญญา สัมพะวงศ์
นางสาวนพวรรณ ดวงสินธุ์
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ชนะเลิศ

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 1 รายการ