สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายพีรภัทร ทับทิม
  นางสาวจีระประภา วงค์พุทธะ
  นางสาวสิลาลักษณ์ วงค์พุทธะ
ครูผู้ฝึกสอน
นายปัญญา สัมพะวงศ์
นางสาวนพวรรณ ดวงสินธุ์
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ชนะเลิศ

2
  นางสาวบุษบา สิงห์แจ่ม
  นางสาวสิรินยา ประถม
  นางสาวอรปริญญา สีแสด
ครูผู้ฝึกสอน
นายกันตพล คำลือ
นายสุวรรณชัย บุญยอ
นางสาวลัดดาวัลลย์ บุญสม
ราชประชานุเคราะห์ 32

รองชนะเลิศอันดับ 1

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 2 รายการ