สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายภัทรดนัย ปัญญาคม
  เด็กหญิงภคพร วงศ์ผา
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุริยา ศรีคราม
นางทิพวรรณ คำยนต์
นางวิไลทอง สายเบาะ
อนุบาลอุบลราชธานี

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายณัฐพัสธร บุญมั่น
  เด็กชายปณิธิ ประมวล
ครูผู้ฝึกสอน
จ่าสิบเอกนันท์ธวัช คำภาทู
นางมลินี ดวงมาลย์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายกฤตภาส วงศ์ชัยบุตร
  เด็กชายกิตติพงษ์ สดชื่น
ครูผู้ฝึกสอน
นางเพ็ญไพ เทศนา
นางสาวรติมา จันทะอุ่มเม้า
บ้านโพนเมืองมะทัน

รองชนะเลิศอันดับ 2

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 3 รายการ