สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายธีรภัทร์ จริงจิตร
  เด็กชายวชิรวิทย์ เอกสถาพรสกุล
ครูผู้ฝึกสอน
นางอมรรัตน์ วัชรินทร์
นางสาวดวงพร นวลศรี
นางสาวทิฆัมพร มีไพบูลย์สกุล
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงปพิชญา บริสุทธิ์
  เด็กหญิงชลธิชา พร้าวหอม
ครูผู้ฝึกสอน
นางเพ็ญไพ เทศนา
นางสาวรติมา จันทะอุ่มเม้า
บ้านโพนเมืองมะทัน

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายขันตินัน ช้างศรี
  เด็กชายสุชาครีย์ ไม้จัตุรัส
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุภัสตา ชุมเสน
นางสุรณี รักสะอาด
นายอำนาจ บุญทวี
ประชาสามัคคี

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายปิยพงษ์ หมีคำ
  เด็กหญิงปรานิตา กองแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปิยะเนตร พรมจันทร์
นายนัฐวุฒิ วิเชียรรมย์
ราชประชานุเคราะห์ 32

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ