สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์
  เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ
ครูผู้ฝึกสอน
นางวนุสรา ระบกเวีย
นางวิไล สัมฤทธิ์
นางทิตยา บุญศรี
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงปภาวรินศ์ แก้วกันยา
  เด็กหญิงเมธาพร โสภาจันทร์
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุริยา ศรีคราม
นายเอกชัย ประสานสิงห์
นางสมถวิล ชูศรี
อนุบาลอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงภัทรนันท์ มารุตะพันธ์
  เด็กหญิงสิริรจนา ชาตรี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสำลี ดวงบุบผา
นางสาวสง่า มารุตะพันธ์
บ้านโนนตูม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายกฤษณ์ กุตาวัน
  เด็กชายนิติพงษ์ นรารักษ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายถนอมศักดิ์ กนกวรรณากร
นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตร
นางสาวธัญญ์พรรษ ปราชญ์ศิลป์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

ชมเชย

5
  เด็กหญิงหทัยชนก สายโรจน์
  เด็กชายธีรภัทร ตอนศรี
ครูผู้ฝึกสอน
นายสันติชัย ฤทธาพรม
นางสาวธเกียรติกมล ทองงอก
นางสาวภาวิณี สืบสวน
เทศบาลวารินวิชาชาติ

ชมเชย

6
  เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ ไทวังคำศิริชินวงศ์
  เด็กชายธนภัทร สุทธิรักษา
ครูผู้ฝึกสอน
นายตะวัน ลักษณา
พรชัยวิชชาลัย

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ