สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิง
  เด็กหญิงปราณิศา พิลัย
ครูผู้ฝึกสอน
นางสุพัตรา ไชยโชติ
นางสาวมะติกา สุธาบุญ
นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์
สตรีสิริเกศ

ชนะเลิศ

2
  นางสาวเมย์ฐิตา ศรีหลิ่ง
  เด็กหญิงปวริศา หนาดคำ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง
นางอัญชลี คนหมั่น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงสวิตตา เชื้อลี
  เด็กหญิงวิปัสสนา ผลานันต์
ครูผู้ฝึกสอน
นายเกียรติศักดิ์ บรรเทิงสุข
นายสิทธิพงศ์ บุญเพิ่ม
นางคณิตถา ศรีพารา
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี
  เด็กหญิงธีราภรณ์ ภาสตโรจน์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพิชญ์สินี ทองเหลือง
นางวนิตา วารีหลั่ง
นางสาวประวีณ์นุช พิมพ์เพ็ง
นารีนุกูล

ชมเชย

5
  นางสาวรุ่งนภา คูณแก้ว
  นายธีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกุลจิรา กุลบุญญา
นายสิรพัชญ์ สิรไชยพัฒน์
นายฉัตรชัย ไชยราช
พิบูลมังสาหาร

ชมเชย

6
  นายธัญพิสิษฐ์ มัธยม
ครูผู้ฝึกสอน
นางจิตติมา ใจเครือ
กันทรลักษ์วิทยา

ชมเชย

7
  เด็กชายพีรวิชญ์ บุญสมเชื้อ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุรางค์ศรี บุญสมเชื้อ
เบญจมราชานุสรณ์

ชมเชย

8
  เด็กชาย สหธัญ ประมงค์
  เด็กชายณัฏฐพล เซ่งง่าย
ครูผู้ฝึกสอน
นายภานุพงษ์ ชุมนวน
นางสาวทิฆัมพร มีไพบูลย์สกุล
นางสาวดวงพร นวลศรี
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ชมเชย

9
  เด็กชายศุภโชค บุญประเสริฐ
  เด็กชายศิรชัช สุดสะอาด
ครูผู้ฝึกสอน
นายวรวุธ อัครกตัญญู
นายสุรชัย สุขรี
นางนิกร ประวันตา
เมืองพลพิทยาคม ต.ลอมคอม อ.พล

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 9 รายการ