สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายกษิดิศ ธรรมสุรักษ์
  นายภาคภูมิ ออเจษฎากุล
ครูผู้ฝึกสอน
นายนฤพนธ์ สายเสมา
สุรวิทยาคาร

ชนะเลิศ

2
  นายเจตน์สฤษฎิ์ อุทุมทอง
  นางสาวกมลชนก วัฒนาโยธิน
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง
นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์
นางอัญชลี คนหมั่น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายอภิสิทธิ์ ม่วงงาม
  นางสาวรวิสรา เงียบประเสริฐ
ครูผู้ฝึกสอน
นางอมรรัตน์ วัชรินทร์
นางสาวดวงพร นวลศรี
นางสาวทิฆัมพร มีไพบูลย์สกุล
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายพสธร ธีรพงษกร
  นางสาวณัฐณิชา เวศย์วรุตม์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณัฏฐาทิพ จันทร์ผล
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ชมเชย

5
  นางสาวสุมินตรา แก้วบัวโฮม
  นางสาวธนพร สุวัฒนศิลป์
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุรชัย สุขรี
นายวรวุธ อัครกตัญญู
นางนิกร ประวันตา
เมืองพลพิทยาคม ต.ลอมคอม อ.พล

ชมเชย

6
  นางสาวชาลิสา ประสาทพิธพรชัย
ครูผู้ฝึกสอน
นายธัชพล เวชพิทักษ์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ