สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายอิทธิพัทธ์ เครือวัลย์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอรศรี ดวงรัตน์
นายสุทธิ พิริยะธนาพงศ์
นางทิพย์วัลย์ แก้วพรหม
อนุบาลอุบลราชธานี

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายณัฐนนท์ ชัยวงค์ษา
ครูผู้ฝึกสอน
นายธีรพงศ์ ภูพันนา
นางสาวศิรินันท์ วงศ์ไชยยา
นางสาวเสาวลักษณ์ สีแดง
พรชัยวิชชาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายกฤษณ์ กุตาวัน
ครูผู้ฝึกสอน
นายศราวุฒิ ชิณะโคตรพงษ์
นางสาวปาริชาติ คงศรี
นางสาวสิรินุช ขัมภรัตน์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายไชยฏุลา ไชยนามน
ครูผู้ฝึกสอน
นางลินดา สุธรรมมา
นางสาวสุจิตตา วามะกรรณ์
นางสาวสุภาชิณี เคหารมณ์
บ้านหนองแสง

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ