สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายวลัญช์วุฒิ สนองราษฎร์
ครูผู้ฝึกสอน
นางนุชนาถ ศรีงาน
นางนันทนา ทองรอง
นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร
เบ็ญจะมะมหาราช

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี
ครูผู้ฝึกสอน
นางวาสนา บุญขจร
นางชุติกาญจน์ วงคำตา
นางเอื้อนทิพย์ สุกุ
นารีนุกูล

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงวิมุตติยา ผลานันต์
ครูผู้ฝึกสอน
นายเกียรติศักดิ์ บรรเทิงสุข
นายสิทธิพงศ์ บุญเพิ่ม
นางคณิตถา ศรีพารา
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาววริศรา ธรรมรักษ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวมินตรา โคตรมิตร
อำนาจเจริญ

ชมเชย

5
  เด็กชายวริศ ไหมทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์
นางกมลทิพย์ งามทวี
นายธิติ ไชยวัฒน์
สุรวิทยาคาร

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ