สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายวิธวินท์ พีชญาจิตติพงษ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางปริศนา สดสร้อย
นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย
นางสาวภัทรพร สืบสิงห์
เบ็ญจะมะมหาราช

ชนะเลิศ

2
  นายพนมไพร บุญสุข
ครูผู้ฝึกสอน
นายอนุทิน พยุงวงษ์
นายประสิทธิ์ ภูหัวไร่
นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวพราวรวี เจริญวงศ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ
นางสาวบุญธิดา โรจนคุณธรรม
อำนาจเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวกมลชนก ป้องญาติ
ครูผู้ฝึกสอน
นางนงคราญ โสดาลี
นางจุลนี คำมุน
นางกาญจนา ไชยวงค์
วิจิตราพิทยา

ชมเชย

5
  นางสาววิรดา บุญทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพิมพิสุทธิ์ แสนพงษ์
นายณัฐพงษ์ จ้อยศรีเกตุ
พิบูลมังสาหาร

ชมเชย

6
  นางสาวสิรินยา ประถม
ครูผู้ฝึกสอน
นายกันตพล คำลือ
ราชประชานุเคราะห์ 32

ชมเชย

7
  นายกิตติณัฐ เพชรสุริยา
ครูผู้ฝึกสอน
นายพิรุณ ไพสนิท
นางสาวนภาพร พิศวง
นางสาวจงเจตน์ ปิตาทะสังข์
สุรวิทยาคาร

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 7 รายการ