สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงอนัญญา เขมะปัญญา
ครูผู้ฝึกสอน
นางรัชนี มูลป้อม
นางนพรัตน์ ศรีอุดร
นางสาวศิรประภา สาแดง
อนุบาลอุบลราชธานี

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงมณิสรา สาธุชาติ
ครูผู้ฝึกสอน
นางนิตยาลักษณ์ วงค์วาน
นายภัทรพงศ์ บุญห่อ
นางสาวสิรินุช ขัมภรัตน์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายณัฐวุฒิ เหระวัลย์
ครูผู้ฝึกสอน
นายสมประสงค์ เพริดพราว
นางสาวนิลวิรุณ คำภักดี
นางสาวสุวชิรา สุวรรณเวียง
บ้านหัวโนน

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงวัลลภา โกศล
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชไมพร พุ่มจันทร์
นางสาววิจิตรา อัปกาญจน์
นางสาวศศิธร สายศักดา
บ้านไหล่ทุ่ง

ชมเชย

5
  เด็กหญิงนฤมล สมจิตร
ครูผู้ฝึกสอน
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์ชัย
นางสาวทิยาพร จันทวี
นางสาวสุรัตนา ดอกพุฒ
ชุมชนบ้านหนองสะโน

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ