สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาล้วน
ครูผู้ฝึกสอน
นางอัจฉราภรณ์ ลดโพก
นายพิชัย ลดโพก
นายพิฆเนศวร์ บุระมาศ
พิบูลมังสาหาร

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ชรอิน
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี
นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวง
นางตวงพร ศรีธัญรัตน์
เบ็ญจะมะมหาราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงรัตนาวลี ศรีมาลา
ครูผู้ฝึกสอน
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์ชัย
นางสาวทิยาพร จันทวี
นางสาวสุรัตนา ดอกพุฒ
ชุมชนบ้านหนองสะโน

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กชายวริศ ไหมทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นายธิติ ไชยวัฒน์
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์
นางกมลทิพย์ งามทวี
สุรวิทยาคาร

ชมเชย

5
  เด็กหญิงขวัญชีวา ภูผาหลวง
ครูผู้ฝึกสอน
นายศกร พรหมทา
นางสุวิดา ภูมิภาค
นางสาวปราณรี ศรีสมุทร
ราษีไศล

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ