สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวนฤมล ศรีภักดี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนุชจรี ชููสวัสดิ์
นางจิราภรณ์ พรมดี
นายชัยประเสริฐ ขันทา
ห้วยข่าพิทยาคม

ชนะเลิศ

2
  นางสาวฉัตรมณี หลักหาญ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุวรรณี ประสาทศรี
นางสาวปิยวรรณ แก้วสี่ดวง
นางนิตยา ปะโคทัง
เบ็ญจะมะมหาราช

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายพีระจักร พลายชนะ
ครูผู้ฝึกสอน
นางศิริลักษณ์ เพริดพราว
นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
ธงธานี

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวรัชนี บัวใหญ่
ครูผู้ฝึกสอน
นายกฤษพัฒน์ ธีร์ธรกุล
นายณัฐพล ศรีใสคำ
อ่างศิลา

ชมเชย

5
  นางสาวณัฐธิดา ทามนตรี
ครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด
ดงหลวงวิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ