สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงสิดาพร โพธิ์เงิน
  เด็กหญิงจิณณ์ภัคธนา คันทา
  เด็กชายภัทรกร ศรีโกศล
  เด็กชายธีรพงษศ์ สายแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพรจันทร์ บุระเนตร
นางสาวรัติกาล เพ็งดี
นางสาวศิริพร เงาวรรณ
บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงพิมพิลา จันทร์สมาน
  เด็กหญิงณัฐิดา โยธะวงศ์
  เด็กหญิงยลดา สุวรรณยูล
  เด็กหญิงอริชนันท์ พรมฤทธิ์
  เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรสังเวช
  เด็กหญิงนันธิชา คำมา
  เด็กหญิงพัชญา ประสาทศรี
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ผ่อง
นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรี
นายธิวา ปัจนาพันธ์
ราชประชานุเคราะห์ 32

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงญาณภัทร เขมะโกศลสันติ
  เด็กหญิงภัทรวดี ยัพไพศาลกุล
  เด็กหญิงพิททิยา ทัศโภชน์
  เด็กหญิงทิพยลดา แซ่เต็ง
ครูผู้ฝึกสอน
นางกมลทิพย์ นครพันธ์
นางสาววารุณี โคตวงค์
นางสาวพิณทิพย์ เครือสีดา
เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 3 รายการ