สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงปาร์ลิตา ภูดี
  เด็กชายพลากร โอษฐิเวช
  นางสาวพรธิตา สิงห์ราช
  นางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช
  นางสาวจีรวรรณ พรมราช
  เด็กหญิงเกษรา ทองคำ
  เด็กหญิงปัณณพร คำดี
  นายณัฐณชัย โลหะทิน
  เด็กชายธีระเดช ขันแข็ง
  เด็กหญิงนัฐพร พรมโพธิ์
  เด็กชายทรรศนะ พรมราช
  เด็กชายทวีชัย สุกัน
ครูผู้ฝึกสอน
นายศุกลวัฒณ์ คืนดี
นางสาวพรพิมล บูชายันต์
นางสาววรรณวิสา พันพิลา
บ้านป่ากุงน้อย

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงบุญสิริญาณี คนไว
  เด็กหญิงติยะดา พลศรี
  เด็กหญิงพิมระดา หอมดวงศรี
  เด็กหญิงนภัสนันท์ สมใจ
  เด็กหญิงฐิติวรรณ เพชรรังษี
  เด็กหญิงวารุณี​ เขียวบู้
  เด็กหญิงสุพิชชา ศรีชนะ
ครูผู้ฝึกสอน
นางราตรี ปวะบุตร
นางสาวัพัฒตราพร วงค์สว่าง
นางไพจิตร ใจธรรม
ราชประชานุเคราะห์ 32

รองชนะเลิศอันดับ 1

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 2 รายการ