สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวกุลปรีดา สมเสนาะ
  นางสาวอรพรรณ บุญตั้ง
  นางสาวดวงนภา ขันธิวัตร
  นางสาวบงกช พุทธิโชติ
  นางสาวนิชนิภา แก้วคูนอก
  นางสาวเนื้อทอง รางเงิน
ครูผู้ฝึกสอน
นางไพจิตร ใจธรรม
นางสาวัพัฒตราพร วงค์สว่าง
นางราตรี ปวะบุตร
ราชประชานุเคราะห์ 32

ชนะเลิศ

2
  นายสฤษฏ์พงศ์ พรมมา
  นางสาวอารีญา คะรินา
  นางสาวนารีรัตน์ จำเนียร
  นายชิษณุพงศ์ สารีที
  นางสาวธัญญลักษณ์ จันดีโพด
  นางสาวถิรพร วะราพุทธ
  นางสาวหนึ่งฤทัย หัดกระโทก
  นางสาวนันธิตา กันษา
  นางสาวอริยา คำภารส
  นางสาวโชษิตา เขียววอน
  นายภานุพงษ์ ปัญญาใหญ่
  นางสาวฤทัยทิพย์ พงษ์กิ่ง
  นางสาวโฉมชบา แก้วแล้ว
  นางสาววนิดา มาดาดาษ
  นายภูรเทศ ธรรมโม
  นางสาววิจิตรา พรมสุข
  นางสาวกรกนก สามิลา
  นายอนุชา จำเริญ
  นายนิพัทธ์ ธรรมโม
  นางสาวธัญลักษณ์ อาลัยรักษ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางนารี วรเสนา
นางจิรสุดา สุรันนา
นายณัฐวุฒิ นูกอง
น้ำยืนวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายศักดา เชิดชู
  นายกฤษฎา สอาดดี
  นายนันต์ธวุฒิ วงษาชัย
ครูผู้ฝึกสอน
นายภัทรพงษ์ วงศ์สิงห์
พิบูลมังสาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายปาณัทพงษ์ ศรีมาคำ
ครูผู้ฝึกสอน
นางจุลนี คำมุน
นางนงคราญ โสดาสี
นางสาวณัฐฐา ภาผล
วิจิตราพิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ