สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงนิภาภรณ์ จันทพันธ์
  เด็กหญิงคริสราพร พลอยพันธ์
  เด็กหญิงปวีณา ถูระบุตร
ครูผู้ฝึกสอน
นายสิทธิราช ชื่นชม
นางสาวสุวรรณา เหมือนแก้ว
บ้านนาสีดา

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงปภาวรินศ์ แก้วกันยา
  เด็กหญิงนภศวรรณ ทนงจิตร
  เด็กชายศิวกร เกษมทวีศักดิ์
ครูผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์ ศรีชัย
นางสิรินรดา สุภักดี
นางสาวปทุมทอง สารการ
อนุบาลอุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายนัฐกิตต์ ทองเทพ
  เด็กชายกฤษดา วาระสินธ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสิตานันต์ ตรีเพ็ชร
นางสาวญาณกวินทร์ พิมพกรรณ์
นางสาววีระยา วันดี
บ้านกุดเรือคำ อ.โขงเจียม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงเกษศิณี ศิริเทศ
  เด็กหญิงเพ็ญพิชา เพชรดีคาย
  เด็กชายวัชรพงค์ วังเวียง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสายทอง กัญญาพันธ์
นางสาวหนึ่งฤทัย กองแก้ว
นางสาวกมลชนก ตระการไทย
บ้านโคกสว่าง

ชมเชย

5
  เด็กชายชัยวัฒน์ การะพาษ
  เด็กหญิงเอเชีย ทองคำวัน
  เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ คำเพราะ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกนกพิชญ์ ปราบภัย
นางสาวจิตติมา แก้วสง่า
นางสุทธิลักษณ โรจนประดิษฐ์
น้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ