สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายปรเมศวร์ ถวิล
  เด็กหญิงบุณยวีร์ ภักดีสุวรรณ
  เด็กหญิงกานต์กนก คุ้มจิตร
ครูผู้ฝึกสอน
นางอัมพร ทองที
นางสาวพัชณีวรรณ์ จิบทอง
นายสุมิตรชัย โพธิขำ
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ชนะเลิศ

2
  เด็กชายปัญญา สิมาวัน
  เด็กชายกฤษณะ เฉลิมสุข
  เด็กชายภูวดินทร์ คำโสภา
ครูผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร ทองลาด
บ้านค้อน้อย

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงรื่นฤดี อินละวงศ์
  เด็กหญิงภัทรธิดา จันทะศิลา
  เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ ทะศรี
ครูผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุปราณี ศรีสุราช
นายอนวรรษ จิตจักร
นายสุทิน นนทวงศ์
บ้านดงเมย

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงลักษิกา ผ่องศรี
  เด็กหญิงนิลปัตย์ ผัดศรี
  เด็กหญิงณัฏชลิดา เรือนแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอุษา คณาธรรม
นายชัยพร กาบบัว
นาจะหลวย

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ