สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายคณินบดี ใจแน่น
  นายธนพัทธ์ สาระบุตร
  นายฉัตรชัย ลุสมบัติ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ
อำนาจเจริญ

ชนะเลิศ

2
  นายต่อตระกูล พิมพะจันทร์
  นายชนาธิป มณีกระโทก
  นางสาวนัฐวดี เขียวไกร
ครูผู้ฝึกสอน
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
นายชวลิต บัวพรม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายบัญญพนต์ กองทำ
  นายเกียรติศักดิ์ แสงอาจหาญ
  นายศิวศิษย์ แสงนิกุล
ครูผู้ฝึกสอน
นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
นายชวลิต บัวพรม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายศักรภพ น้อยจันทร์
  นายพิภพ ค่ำคูณ
  นางสาวศรุตยา วาฤทธิ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางอัมพร ทองที
นายสุมิตรชัย โพธิขำ
นางสาวพัชณีวรรณ์ จิบทอง
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ชมเชย

5
  นายนำชัย ฮังกาสี
  นางสาวอารียา แฝงโกฏิ
  นางสาวณัฏฐ์ฐิตา สมบูรณ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายชัยพร กาบบัว
นางสาวอุษา คณาธรรม
นาจะหลวย

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ