สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู ประพันธา
  เด็กหญิงฟ้าดูแล ประพันธา
  เด็กหญิงวรกานต์ ปัจมูล
ครูผู้ฝึกสอน
นายอาทิตย์ บุรานนท์
นางสาวปวีณา หาระสาร
นางสาวอัจฉริยา คำมา
บ้านกุดเชียงมุน

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงบุญญานุช อุดมญาติ
  เด็กหญิงจิฬานันท์ ผาฤพล
  เด็กหญิงชลลดา ศักดิ์ศรี
ครูผู้ฝึกสอน
นายเกรียงไกร อ่อนมิ่ง
นางสาวเขมจิรา วิลามาศ
นายอดุลย์ศักดิ์ ยืนนาน
บ้านนาแมด

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายกษิดิส จันคำ
  เด็กหญิงพรพิไล ภูมิรัง
  เด็กหญิงวิสสุตา อุ่นนวล
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนิรัชชา จิตจักร์
นางสาววรัญญา ดอนแสง
พรชัยวิชชาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 3 รายการ