สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กชายวรภพ อกนิษฐ์
  เด็กชายวโรธร ฤทธิรักษ์
  เด็กชายกฤษฎา หมาดหลู
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทิฆัมพร มีไพบูลย์สกุล
นางสาวดวงพร นวลศรี
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงชลดา วงค์มณีใส
  เด็กหญิงทิพปภา ปัญญา
  เด็กหญิงปานหทัย สุพร
ครูผู้ฝึกสอน
นายกิตติธัช สีทนสา
นายศราวุธ พุทธิ
พรชัยวิชชาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงมนัสวี ศรีสุข
  เด็กหญิงจินตนา บุตราช
  เด็กหญิงประภาพร พิมพิ์พิมาย
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนางสาวชฎาพรรณ หัตกิจ
นางสาวนวลละออง ชูรัตน์
บ้านดงเมย

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นางสาวพิทยาภรณ์ เนืองเฉลิม
  นางสาววีริยาพร แสนสวาท
  เด็กหญิงธันยพร ครองยุติ
ครูผู้ฝึกสอน
นายศราวุธ ศรีมาคำ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ