สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายณัฐพงศ์ บรรจงงาม
  นายธีรเมธ วงศ์เตชิต
  นายโพธิกร รุ่งสว่าง
ครูผู้ฝึกสอน
นายธัชพล เวชพิทักษ์
นางสาวทิพรัตน์ แสงฤทธิ์
นายอุเทน ภูสิลิตร
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ชนะเลิศ

2
  นางสาวปุณยวีร์ พุทธศานติ์บัณฑิต
  นางสาวภัทรนันท์ แสนท้าว
  นางสาวศิริลักษณ์ บาลี
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุรชัย สุขรี
นายวรวุธ อัครกตัญญู
นางนิกร ประวันตา
เมืองพลพิทยาคม ต.ลอมคอม อ.พล

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายอธิวัฒน์ พรมทา
  นางสาวกานต์พิชชา เนตรวงศ์
  นางสาวอัญชุมารินทร์ ช่อแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
นายศราวุธ ศรีมาคำ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายนราธิป เพชรกรรม
  นายธีรภัทร วิจิตขะจี
  นางสาวปิยะณัฐชา น้ำทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสาววราภรณ์ เสาวะพาน
นางสาวจินตนาพร พิมพ์มงคล
นางสาวภัสรา พุตกลาง
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ชมเชย

5
  นางสาวโซไรดา ตุงเหยด
  นางสาวปณิดา ไชยบัน
  นางสาวจิรกัญญา ฉวีลักษณ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายณัฐกิตติ์ บุญจันทร์
นายสมพงศ์ วงศ์นุรินทร์
นายธีรพงษ์ พันธ์จันทร์
ดงสว่างวิทยา

ชมเชย

6
  นายพงษศธร รุ่งส่งศรี
  นางสาวนภัสรินทร์ ติงหงะ
  นางสาวมนัญชยา วิเชียร
ครูผู้ฝึกสอน
นางอมรรัตน์ วัชรินทร์
นางสาวดวงพร นวลศรี
นางสาวทิฆัมพร มีไพบูลย์สกุล
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 6 รายการ