สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงกานดามณี ศรชัย
  เด็กหญิงเปรมสุดา ชนะนิล
  เด็กหญิงสุภัทรธิดา สารเสนา
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจิรัชญา ยิ่งยงวงศ์สกุล
บ้านหนองบัว ต.หนองไฮ อ.สำโรง

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงชลณภัส สัตยาวัน
  เด็กหญิงธีรดา วามะสิงห์
  เด็กหญิงภณิดา บังศรี
ครูผู้ฝึกสอน
นางธีรนุช บุญประชม
นางแสงดาว น้อยวรรณะ
นางสาวณัฐฐิรา บุญฒิไพโรจน์
เทศบาลวารินวิชาชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงธัณย์สิตา มณีเลิศ
  เด็กหญิงรัชนีพร จันทพันธ์
  เด็กชายเสฏฐวุฒิ อินตะ
ครูผู้ฝึกสอน
นายสิทธิราช ชื่นชม
นายเปรม มหากิจเดชยากร
บ้านนาสีดา

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงศิริญากร เกตจันทร์
  เด็กหญิงลีลาวดี ลาภรักษ์
  เด็กหญิงศรันย์พร ศรีอ่อน
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพิตรพิบูล ลวดทอง
นางสาวปุณณิศา ยองรัตน์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อ.สิรินธร

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ