สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงนันท์นภัส จิยบุตร์
  เด็กหญิงพิมพ์วิภา นามวงษา
  เด็กหญิงรุ่งนภัทร พรพรม
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทิฆัมพร กอมณี
นางสาวภัทราภา แสงงาม
นางรัชนี พรพรม
ดงสว่างวิทยา

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงณัฏฐณิชา สาลีพวง
  เด็กหญิงจันจิรา นวลเต็ม
  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทาคำรอด
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปิยรัตน์ แสงงาม
นางสาวอรุณี พันธ์ศรี
นางอารีรัตน์ โสกัณทัต
เทศบาลวารินวิชาชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กชายธีระพัฒน์ สายสี
  นางสาวขวัญจิรา ดวงประภา
  นางสาวอภัญญา ศิริบูรณ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒิชัย วรกากุล
นางสาววรรณี วรกากุล
นางสาววารุณี วรกากุล
บ้านนาทุ่ง

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงณัฐธิดา มูลกลาง
  เด็กหญิงมีสุข บุญพร้อม
  เด็กหญิงอุษณีษ์ เลิศวรสิริกุล
ครูผู้ฝึกสอน
นางจิตติมา ใจเครือ
นายกิตติ กาสา
นายสมาน เรืองศรีตระกูล
กันทรลักษ์วิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 4 รายการ