สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นายธรรมทัต เจริญสุข
  นางสาวชนิดา ปากหวาน
ครูผู้ฝึกสอน
นายวีระพล ภาระเวช
นางสาวอุลัยพร สิงห์ขัน
คำสร้อยพิทยาสรรค์

ชนะเลิศ

2
  นางสาวมิลธิตา แก้วสำราญ
  นางสาวปนัสยา ช่วยนา
  นางสาวมนปริญา ทองโคตร
ครูผู้ฝึกสอน
นายวีรยุทธ ทองแดง
กัลยาณวัตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นายสุริยา ยะริรมย์
  นายอัครชัย ศิริบูรณ์
  นายรัชชานนท์ สายเสน
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุภัทโท เค้ากล้า
นางสาวพรนภา ศิลาอ่อน
นางสาวจินตนา สารเสนา
สำโรงวิทยาคาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายอภิเดช คำมะลิ
  นางสาวช่อผกา ปัตถาทุม
  นางสาวพนิดา อ่ำทุ่งพงษ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายธีรพงศ์ ภูพันนา
นางสาวเสาวลักษณ์ สีเเดง
นางสาวสิริณี ทาสีทา
พรชัยวิชชาลัย

ชมเชย

5
  นางสาวพัสวี ทองลือ
  นายภัทรพล สันทวี
  นางสาวผริตา บัวเตย
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณิชามล ทองลือ
นายสมาน เรืองศรีตระกูล
กันทรลักษ์วิทยา

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ