สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์ ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงอภิสุตา บุญลำไพร
  เด็กหญิงพิมพกานต์ อรศรี
  เด็กหญิงสรัลนุช ข่อยแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร้อยตรีไพรัช พลแสน
นางสาวพรศิริ ชาวดง
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงสู่ขวัญ สิมมาเคน
  เด็กหญิงเนตรดาว แสงเนตร
  เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุขหล้า
ครูผู้ฝึกสอน
นายศราวุธ ศรีมาคำ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 2 รายการ