สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์ ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวธันธิวาร์ เรืองเนตร
  นางสาวปิยะนุช พรมสาร
  นางสาวธันยพร แร่ทอง
ครูผู้ฝึกสอน
นางพิสมัย พั่วแดง
นายสุริศักดิ์ สุภารัตน์
นางจิรภัทร สุภารัตน์
เหล่างามพิทยาคม

ชนะเลิศ

2
  นายทัศน์พล ปกครอง
  นางสาวฐานิษ พันธ์โบ
  นางสาวเขมิกา ยื่นยิ่ง
ครูผู้ฝึกสอน
นายศราวุธ ศรีมาคำ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 2 รายการ