สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวด Science Show ระดับประถม
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงจอมขวัญ คำดี
  เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วดอน
  เด็กหญิงธนัญญา สุดเดช
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปวีรัตน์ ถาริวร
นางสาวศุภัสษร สาธุพันธ์
นางสาวลำใย ดวงไข
บ้านนาหว้า

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงนฤมล สมจิตร
  เด็กหญิงลลิตา แก้วพวงดี
  เด็กหญิงกนกอร ก๊กพิทักษ์
ครูผู้ฝึกสอน
นางนันท์ยิกา บัวใหญ่
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์ชัย
นางสาวสุรัตนา ดอกพุฒ
ชุมชนบ้านหนองสะโน

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงบุษบงกช เจริญนิตย์
  เด็กหญิงพัชรากร บุรัสการ
  เด็กหญิงชนกนันท์ จตุรภัทรวงศ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายกิตติพศ คำโกน
นางธีรนุช บุญประชม
นางแสงดาว น้อยวรรณะ
เทศบาลวารินวิชาชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงชนกานต์ สุทธิโสกเชือก
  เด็กหญิงอมราพร นพเสาร์
  เด็กหญิงรัชนีพร เชียงสวนจิก
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุภาวดี คำภาทู
นางพัชรนันท์ ทีน้ำคำ
บ้านโสกเชือก คุรุราษฎร์อำนวย

ชมเชย

5
  เด็กหญิงอนัญตญา คำหล่อ
  เด็กหญิงพัทธนันท์ สุ่มมาตย์
  เด็กหญิงรสริน โมคศิริ
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุพัตรา การะพฤกษ์
นายสมิทธิ ง้าวทอง
บ้านกุดเชียงมุน

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ