สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวด Science Show ระดับมัธยมตอนต้น
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  เด็กหญิงวัชรินทร์ พรมวงศ์
  เด็กหญิงสุภานัน ขานบุตร
  เด็กชายศุภวิช​ญ​์​ วรรณ​พฤกษ์​
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุบิน แสงสระคู
นางสมบัติ คำภาบุตร
นางศิริลักษณ์ เพริดพราว
ธงธานี

ชนะเลิศ

2
  เด็กหญิงนัฐติยนันท์ ชมภูจันทร์
  เด็กหญิงปุณยนุช กล่อมแก้ว
  เด็กหญิงธัญญาภรณ์ หรดี
ครูผู้ฝึกสอน
นางอณุสรา บัวลอย
นางสาวนนทยา เชิดทอง
นางสาวสุปัญญา ชาติ
เพ็ญพิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  เด็กหญิงจินต์จุฑา เจริญศรี
  เด็กชายปณชัย วงศ์สมบูรณ์
  เด็กหญิงชาลิสา วงค์กระโซ่
ครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด
นายเสฏฐวุฒิ โสมสิทธิ์
นางน้ำฝน แสนทวีสุข
ดงหลวงวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  เด็กหญิงญาณภัค ดำเนิน
  เด็กหญิงพรปวีณ์ เเก่นทิพย์
  เด็กหญิงพรลภัส เเก่นทิพย์
ครูผู้ฝึกสอน
นายภูมิตะวัน แสงสุข
นางสาวอรณี กดสาพรมมา
บุณฑริกวิทยาคาร

ชมเชย

5
  เด็กหญิงรัตนาวลี ศรีมาลา
  เด็กหญิงอศิรวรรณ ประสานทอง
  เด็กหญิงเก็จแก้ว พละเขต
ครูผู้ฝึกสอน
นางนันท์ยิกา บัวใหญ่
นายเกียรติศักดิ์ วงษ์ชัย
นางสาวทิยาพร จันทวี
ชุมชนบ้านหนองสะโน

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ