สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

* หมายเหตุ:

ผู้จัดงานจะดำเนินการจัดส่งรางวัล ใบประกาศสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
ตารางประกวด Science Show ระดับมัธยมตอนปลาย
ทีมที่
ชื่อผู้แข่งขัน
โรงเรียน
รางวัลที่ได้
1
  นางสาวณัฐรัตน์ เชื้อวังคำ
  นางสาวทิพย์ระดา ปุริตัง
  นางสาวอารดา คำลือไชย
ครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒิพงษ์ แผนสุพัด
นายเสฏฐวุฒิ โสมสิทธิ์
นางน้ำฝน แสนทวีสุข
ดงหลวงวิทยา

ชนะเลิศ

2
  นางสาวภัทรานิษฐ์ ฤษดี
  นางสาวรัตนากร ใจตรง
  นางสาวอรัญญา ดาวประสงค์
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทิพวรรณ พลสมัคร์
นางสาวชนัญชิดา บัวใหญ่
นาจะหลวย

รองชนะเลิศอันดับ 1

3
  นางสาวสุปราณี โคตสุวรรณ
  นางสาวกันยารักษ์ จิตรน้อม
  นางสาวคณิตา สัตย์ธรรม
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอรณี กดสาพรมมา
นายภูมิตะวัน แสงสุข
บุณฑริกวิทยาคาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

4
  นายณรงค์เกียรติ สีกองเสน
  นายสุทธิรักษ์ ชัยมาตย์
  นายพีระจักร พลายชนะ
ครูผู้ฝึกสอน
นายสุบิน แสงสระคู
นางสมบัติ คำภาบุตร
นางศิริลักษณ์ เพริดพราว
ธงธานี

ชมเชย

5
  นางสาวจิรัชยา ถิ่นวัน
  นางสาวกัญญาวีร์ วงค์สังกาศ
  นางสาวศตพร จิตระวัง
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสิริณี ทาสีทา
พรชัยวิชชาลัย

ชมเชย

 
รางวัลชมเชยไม่มีลำดับ
มีทั้งหมด 5 รายการ