สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ตาราง ทุกระดับ
ลำดับ
กิจกรรมที่เข้าร่วม
โรงเรียน
หมายเหตุ
1
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
2
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
กันทรลักษ์วิทยา
3
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
กันทรลักษ์วิทยา
4
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
กันทรลักษ์วิทยา
5
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
กันทรลักษ์วิทยา
6
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
กันทรลักษ์วิทยา
7
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
กันทรลักษ์วิทยา
8
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
กัลยาณวัตร
9
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
กัลยาณวัตร
10
ประกวด Science Show
กำแพง
11
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
กำแพง
12
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
กำแพง
13
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ขนาดมอญพิทยาคม
14
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
คำสร้อยพิทยาสรรค์
15
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
16
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
17
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชุมชนบ้านหนองยาว
18
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้านหนองยาว
19
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้านหนองยาว
20
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้านหนองยาว
21
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้านหนองสะโน
22
ประกวด Science Show
ชุมชนบ้านหนองสะโน
23
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้านหนองสะโน
24
ประกวด Science Show
ชุมชนบ้านหนองสะโน
25
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อ.ตาลสุม
26
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อ.ตาลสุม
27
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อ.ตาลสุม
28
ประกวด Science Show
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อ.ตาลสุม
29
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ
30
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ดงสว่างวิทยา
31
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ดงสว่างวิทยา
32
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ดงสว่างวิทยา
33
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
ดงสว่างวิทยา
34
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ดงสว่างวิทยา
35
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ดงสว่างวิทยา
36
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ดงหลวงวิทยา
37
ประกวด Science Show
ดงหลวงวิทยา
38
ประกวด Science Show
ดงหลวงวิทยา
39
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
40
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
41
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
42
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
43
ประกวด Science Show
ธงธานี
44
ประกวด Science Show
ธงธานี
45
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ธงธานี
46
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
นาจะหลวย
47
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
นาจะหลวย
48
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
นาจะหลวย
49
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
นาจะหลวย
50
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
นาจะหลวย
51
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
นาจะหลวย
52
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
นาจะหลวย
53
ประกวด Science Show
นาจะหลวย
54
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
นาจะหลวย
55
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
นารีนุกูล
56
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
นารีนุกูล
57
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
นารีนุกูล
58
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
น้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน
59
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
น้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน
60
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
น้ำยืนวิทยา
61
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
น้ำยืนวิทยา
62
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
น้ำยืนวิทยา
63
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
น้ำยืนวิทยา
64
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านกุดเชียงมุน
65
ประกวด Science Show
บ้านกุดเชียงมุน
66
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
บ้านกุดเชียงมุน
67
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
บ้านกุดเรือคำ อ.โขงเจียม
68
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บ้านค้อน้อย
69
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
บ้านค้อน้อย
70
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
บ้านชีทวน
71
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บ้านชีทวน
72
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านดงเมย
73
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
บ้านดงเมย
74
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
บ้านดงเมย
75
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านดงเมย
76
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บ้านตาดแต้
77
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
บ้านตาดแต้
78
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
บ้านตาดแต้
79
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
บ้านตาดแต้
80
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
บ้านนาทุ่ง
81
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
บ้านนาสีดา
82
ประกวด Science Show
บ้านนาสีดา
83
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
บ้านนาสีดา
84
ประกวด Science Show
บ้านนาหว้า
85
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บ้านนาเอือด อ.ศรีเมืองใหม่
86
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
บ้านนาเอือด อ.ศรีเมืองใหม่
87
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
บ้านนาแมด
88
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านนาโพธิ์กลาง สพป.อุบลราชธานี เขต3
89
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
บ้านป่ากุงน้อย
90
ประกวด Science Show
บ้านฟ้าห่วน
91
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
บ้านหนองบัว ต.หนองไฮ อ.สำโรง
92
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
93
ประกวด Science Show
บ้านหนองแคทราย
94
ประกวด Science Show
บ้านหนองแคทราย
95
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บ้านหนองแสง
96
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
บ้านหนองแสง
97
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านหัวโนน
98
ประกวด Science Show
บ้านหัวโนน
99
ประกวด Science Show
บ้านหัวโนน
100
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บ้านแสงน้อย
101
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านแสงน้อย
102
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
บ้านแสงน้อย
103
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
บ้านโคกสว่าง
104
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านโคกสว่าง
105
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บ้านโนนจิก อ.บุณฑริก
106
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านโนนจิก อ.บุณฑริก
107
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
บ้านโนนจิก อ.บุณฑริก
108
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
บ้านโนนตูม
109
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
บ้านโพนเมืองมะทัน
110
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
บ้านโพนเมืองมะทัน
111
ประกวด Science Show
บ้านโสกเชือก คุรุราษฎร์อำนวย
112
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
บ้านไหล่ทุ่ง
113
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
บ้านไหล่ทุ่ง
114
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
บ้านไหล่ทุ่ง
115
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
บุณฑริกวิทยาคาร
116
ประกวด Science Show
บุณฑริกวิทยาคาร
117
ประกวด Science Show
บุณฑริกวิทยาคาร
118
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ประชาสามัคคี
119
ประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์
ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
120
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
121
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
122
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
123
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
124
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
125
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
126
ประกวด Science Show
พรชัยวิชชาลัย
127
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
128
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
129
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
130
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
พรชัยวิชชาลัย
131
ประกวด Science Show
พรชัยวิชชาลัย
132
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
พล อ.พล
133
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
พล อ.พล
134
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
พังเคนพิทยา
135
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
พิบูลมังสาหาร
136
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
พิบูลมังสาหาร
137
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
พิบูลมังสาหาร
138
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
พิบูลมังสาหาร
139
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
พิบูลมังสาหาร
140
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
พิบูลมังสาหาร
141
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
พิบูลมังสาหาร
142
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
143
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
144
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
145
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
146
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
147
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
148
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
มัธยมตระการพืชผล
149
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
150
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
151
ประกวด Science Show
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
152
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
153
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
154
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ร่องคำ อ.ร่องคำ
155
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ราชประชานุเคราะห์ 32
156
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
ราชประชานุเคราะห์ 32
157
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ราชประชานุเคราะห์ 32
158
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ราชประชานุเคราะห์ 32
159
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
ราชประชานุเคราะห์ 32
160
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ราชประชานุเคราะห์ 32
161
ประกวด Science Show
ราชประชานุเคราะห์ 32
162
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ราชประชานุเคราะห์ 32
163
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ราชประชานุเคราะห์ 32
164
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
ราชประชานุเคราะห์ 32
165
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ราชประชานุเคราะห์ 32
166
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ราชประชานุเคราะห์ 32
167
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ราษีไศล
168
ประกวด Science Show
วัดเอี่ยมประดิษฐ์
169
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วารินชำราบ
170
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วารินชำราบ
171
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
วารินชำราบ
172
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
วารินชำราบ
173
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วิจิตราพิทยา
174
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
วิจิตราพิทยา
175
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วิจิตราพิทยา
176
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
177
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
178
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
179
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
180
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
181
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
182
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
183
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
184
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
185
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
สตรีสิริเกศ
186
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
สตรีสิริเกศ
187
ประกวด Science Show
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
188
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
สำโรงวิทยาคาร
189
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
สุรวิทยาคาร
190
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
สุรวิทยาคาร
191
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
สุรวิทยาคาร
192
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
สุรวิทยาคาร
193
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
194
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
195
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ห้วยข่าพิทยาคม
196
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ห้วยข่าพิทยาคม
197
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ห้วยข่าพิทยาคม
198
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ห้วยข่าพิทยาคม
199
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หัวตะพานวิทยาคม
200
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
หัวตะพานวิทยาคม
201
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
หัวตะพานวิทยาคม
202
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 อ.สิรินธร
203
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
อนุบาลอรุณจิตร อ.เดชอุดม
204
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อนุบาลอรุณจิตร อ.เดชอุดม
205
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
อนุบาลอรุณจิตร อ.เดชอุดม
206
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อนุบาลอำนาจเจริญ
207
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
อนุบาลอำนาจเจริญ
208
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
อนุบาลอุบลราชธานี
209
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
อนุบาลอุบลราชธานี
210
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
อนุบาลอุบลราชธานี
211
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
อนุบาลอุบลราชธานี
212
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อนุบาลอุบลราชธานี
213
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
อนุบาลอุบลราชธานี
214
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
อนุบาลเกาะแก้ว
215
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อนุบาลเกาะแก้ว
216
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อนุบาลเกาะแก้ว
217
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
อ่างศิลา
218
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
อ่างศิลา
219
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อ่างศิลา
220
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
อ่างศิลา
221
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
อ่างศิลา
222
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อ่างศิลา
223
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
อำนาจเจริญ
224
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
อำนาจเจริญ
225
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อำนาจเจริญ
226
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อำนาจเจริญ
227
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
อำนาจเจริญ
228
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เขาวงพิทยาคาร
229
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
230
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
231
ประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
232
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
233
ประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
234
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
235
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร
236
การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
237
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
238
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
239
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
240
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
241
ประกวด Science Show
เทศบาลวารินวิชาชาติ
242
ประกวด Science Show
เทศบาลวารินวิชาชาติ
243
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เทศบาลวารินวิชาชาติ
244
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เทศบาลวารินวิชาชาติ
245
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เทศบาลวารินวิชาชาติ
246
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
เทศบาลวารินวิชาชาติ
247
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
เทศบาลวารินวิชาชาติ
248
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เบญจมราชานุสรณ์
249
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
เบ็ญจะมะมหาราช
250
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
เบ็ญจะมะมหาราช
251
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เบ็ญจะมะมหาราช
252
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เบ็ญจะมะมหาราช
253
ประกวด Science Show
เพ็ญพิทยาคม
254
ประกวด Science Show
เมตตาวิทยา ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
255
ประกวด Science Show
เมตตาวิทยา ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
256
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เมืองพลพิทยาคม ต.ลอมคอม อ.พล
257
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เมืองพลพิทยาคม ต.ลอมคอม อ.พล
258
ประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
เมืองพลพิทยาคม ต.ลอมคอม อ.พล
259
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
260
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
261
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
262
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
263
ประกวด Science Show
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
264
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
265
ประกวด Science Show
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
266
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
เวตวันวิทยา อ.เดชอุดม
267
ประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์
เหล่างามพิทยาคม
268
ประกวด Science Show
แก่นนครวิทยาลัย
269
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
แก่นนครวิทยาลัย
270
การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
แก่นนครวิทยาลัย
271
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
แก่นนครวิทยาลัย
 
มีทั้งหมด 271 รายการ